Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Asiabel, een Commanditaire Vennootschap met maatschappelijke zetel te Harenstraat 37C, 3840 Borgloon, België, BTW BE-0483466072, RPR Tongeren, (hierna Asiabel genoemd) biedt haar Klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Asiabel moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Asiabel aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Asiabel niet. Asiabel is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Asiabel is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via het emailadres info@asiabelmart.be

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Asiabel. Asiabel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Asiabel heeft het recht om alle artikelen te verkopen die vermeld zijn onder de vestigingseenheidsgegevens.

Artikel 4: Online aankopen

Bestelproces

De bestelling wordt aangemaakt door de gekozen producten in de winkelwagen te reserveren. Daarna heeft de Klant de keuze om door te gaan met winkelen of te betalen. Via de knop 'Doorgaan met betalen' komt men in het afhandelproces vooraleer men een bestelling heeft afgerond:

1. Persoonlijke gegevens: indien gewenst kan de klant zijn gegevens invullen door een account aan te maken of afrekenen als gast. Via de knop 'Doorgaan' komt men in het adresvenster terecht.

2. De Klant dient het verzendadres in te vullen. Via de knop 'Doorgaan' komt men in het betaalvenster terecht.

3. De Klant selecteert de verzendmethode; dit is ofwel thuislevering of zelf afhalen. Via 'Doorgaan' komt men in het betaalvenster terecht.

4. De Klant kiest de betaalwijze en dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en het herroepingsrecht. Door te klikken op 'Bestellen en betalen' wordt de bestelling definitief afgerond

De Klant ontvangt na het betalen een mail waarbij de bestelling en ontvangst van betaling bevestigd wordt. Automatisch wordt ook een track en trace email gestuurd via de verzendmaatschappij waarbij de Klant zijn bestelling kan opvolgen.

Productinformatie

De Klanten hebben de mogelijkheid om productinformatie in te winnen via:

  • De website zelf. Per product wordt informatie getoond over de inhoud en indien van toepassing ook bij welke type gerechten dit kan gebruikt worden.
  • Per e-mail. De Klant kan steeds een e-mail sturen voor meer productinformatie. Er wordt getracht binnen 1 werkdag te antwoorden op de vraag van de Klant.

Status van de bestelling

Eenmaal de Klant besteld heeft, krijgt hij automatisch een mail dat de bestelling in behandeling is. Als de bestelling effectief verstuurd wordt, krijgt de Klant via de verzender een tracking mail waarop de opvolging van de bestelling kan gebeuren.

Ongeacht de betaalwijze, heeft u steeds de mogelijkheid om een factuur aan te vragen. Voor verkopen aan professionele klanten, gelieve ons te contacteren in plaats van via de website te bestellen.

Asiabel is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de Europese Unie bij de Klant thuis of in een afhaalpunt naar keuze.

Leveringsmodaliteiten: Asiabel verzend de producten - na ontvangst van uw betaling.  Verzendingen gebeuren tweemaal per week, op Mandaag en Woensdag. Asiabel kan dit verder uitbreiden. 

De levering gebeurt door verzending via de verzendmaatschappij (Bpost, Post NL, GLS, Mondial Relay, DHL). Standaardlevering thuis of ophaalpunt in Belgie 3-4 werkdagen en andere EU landen tussen 5 - 7 dagen.

Asiabel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor overmacht, staking of bij vertraging van de verzendmaatschappij. Asiabel zal via de verzendmaatschappij steeds proberen om Klanten te informeren over vertragingen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Asiabel.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Asiabel was geboden.

Navraag bij niet levering

Indien een bestelling niet geleverd is, wordt dit door ons opgevolgd met de verzender (Bpost, Post NL, GLS, Mondial Relay, DHL). De Klant krijgt normaliter de bestelling opnieuw opgestuurd, de kosten van de verloren producten worden verhaald bij de verzender.

Foutieve levering

Indien het verkeerde of te weinig producten geleverd worden, zullen deze in een nieuwe bestelling alsnog geleverd worden. Afhankelijk van de kostprijs van de producten, kan de Klant deze houden of terugsturen.

Beschadigde producten

Indien er een product zou beschadigd zijn, wordt dit via een volgende bestelling gratis geleverd aan de Klant. De kosten worden dan verhaald bij de verzender indien blijkt dat de verpakking zelf correct gebeurd is.

Laattijdige levering

Deze mogelijkheid wordt opgenomen in de algemene voorwaarden. De verzender kan niet tot 100% garanderen dat er altijd de volgende werkdag kan geleverd worden. De Klant kan ook te allen tijde de tracking site volgen om te kijken wanneer de levering toekomt.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Asiabel.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Asiabel te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Asiabel.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit is enkel geldig op goederen die ongeopend zijn (type 'droge voeding met vermelding van THT datum).

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Asiabel( email: info@asiabel.com) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant ontvangt na het de herroeping een email waarbij de instructies in detail uitgelegd worden hoe de producten kunnen teruggestuurd worden. Asiabel zal alles in het werk zetten om andere producten aan te bieden of een regeling te treffen met betrekking tot de terugbetaling maar het terugsturen van de producten zijn steeds op kosten van de Klant.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Asiabel heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de verzendmaatschappij die Asiabel op dat moment zal meedelen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Ongeopende en onbeschadigde goederen van het type droge voeding met THT datum mogen altijd gratis teruggebracht worden naar Asiabel (Harenstraat 37C, 3840 Borgloon), enkel na duidelijke afspraak voor een bepaalde datum en tijd met Asiabel.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden betaald aan de verzendmaatschappij.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Asiabel zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen van het type droge voeding met THT datum die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Asiabel alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Asiabel op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Asiabel wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor ene terugzending worden door Asiabel niet terugbetaald.

Asiabel betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Asiabel betaalt de klant het volledige bedrag van de teruggestuurde goederen die voldoen aan het type droge voeding met THT datum, met uitzondering van de verzendkosten die ontstaan door het terugsturen van de goederen.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 8: Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Asiabel beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Asiabel zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Klantendienst

De Klantendienst van Asiabel is bereikbaar via e-mail op info@asiabelmart.be of per post op het volgende adres (Harenstraat 37C, 3840 Borgloon, België). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Aantasting geldigheid -niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Asiabel om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment gewijzigd worden. Bij het plaatsen van de bestelling zullen de Algemene voorwaarden gelden zoals ze waren op het moment dat de verkoop tot stand is gekomen. Elke bestelling die geplaatst word na het wijzigen of aanvullen van de algemene voorwaarden houd een aanvaarding in van deze nieuwe aangevulde voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht -Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van de Asiabel zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.